Huishoudelijk reglement JeTi vzw

Dit huishoudelijk reglement is geldig in het jeugdhuis JeTi en alle plaatsen waar JeTi vzw een activiteit organiseert en dient door elke bezoeker nageleefd te worden. De basis voor dit huishoudelijk reglement is de Belgische wetgeving. Deze is van toepassing binnen JeTi en wordt aangevuld met onderstaande regels.

 

1. Structuur JeTi vzw

De werking van jeugdhuis JeTi verloopt zoals vermeld in de statuten van de vzw. Er zijn verschillende groepen binnen deze werking, met elk hun eigen taak.

1.1. Bestuur

De raad van bestuur voert het dagelijks bestuur van de vereniging. Zij zijn het beslissingsorgaan. Ze bespreken de financiën, houden zich bezig met alle beleidszaken en volgen de gang van zaken in het jeugdhuis van zeer dichtbij. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van bestuurs- en kernvergaderingen.

1.1.1. Voorzitter

Hij wordt door iedereen van alles op de hoogte gebracht. Hij volgt alles op de voet en draagt de eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen. Hij is tevens voorzitter van alle bestuurs- en kernvergaderingen. Bij een gelijkheid van stemmen is zijn stem doorslaggevend.

1.1.2. Ondervoorzitter

Hij is de rechterhand van de voorzitter. Hij heeft bij afwezigheid van de voorzitter de eindverantwoordelijkheid over alle beslissingen en zorgt ervoor dat de werking niet stilvalt. Hij volgt de activiteiten van de voorzitter op, zodat niet alle last van het voorzitterschap op deze zijn schouders rust. Dit is een mogelijke voorbereiding op het eigenlijke voorzitterschap. De ondervoorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de verslagen van bestuurs-, algemene en kernvergaderingen.

1.1.3. Secretaris

Hij zorgt voor het klasseren van alle officiële briefwisseling naar de overheid en derden. Hij bewaart het ledenbestand en de verslagen van de vergaderingen en de voorbije activiteiten. Bijna al het papierwerk wordt in het archief bij de secretaris opgeslagen en kan indien nodig worden opgevraagd.

1.1.4. Penningmeester

Hij houdt de rekeningen bij in 2 kolommen: ontvangsten en uitgaven. Zij moeten zo bij gehouden worden zodat altijd de oorsprong en de bestemming van de ontvangsten in de uitgaven kan teruggevonden worden. Met dit doel zullen alle in- en uitgaande facturen ten minste 5 jaar worden bewaard in een afzonderlijk boek, geklasseerd per werkjaar. De penningmeester zal elk jaar een afrekening voorleggen met de rekeningstanden van alle rekeningen met een globale specificatie van in- en uitgaven op de algemene vergadering. Hij zal er op toezien dat alle facturen tijdig worden betaald en alle openstaande facturen tijdig geïnd worden. Hij dient hiervoor zelf een terugbetalingsplan op te stellen dat altijd aangepast kan worden. Enkel indien het bestuur beslist om geld vrij te maken, zorgt de penningmeester ervoor dat de overeengekomen fondsen op de afgesproken termijn bij de juiste persoon terecht komt.

1.2. Kern/Werkende leden

De kern is een groep van breeddenkende jongeren vanaf 16 jaar. Ze staan in voor het bedenken, organiseren en realiseren van de activiteiten van het jeugdhuis. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid en er wordt verwacht dat deze nagestreefd wordt. Het eigen belang mag niet in de weg staan van het belang van JeTi, wat het entertainen van jeugd is. Normalerwijze is er elke 1ste zaterdag van de maand een kernvergadering. Wanneer activiteiten hier groen licht krijgen, ontstaan er tijdelijke werkgroepjes die ook weer hun eigen verantwoordelijkheid krijgen toegewezen. Elke werkgroep wordt opgevolgd door een bestuurslid. De verantwoordelijke van een activiteit dient na de activiteit een activiteitenverslag binnen te brengen bij het bestuur. Dit maakt het in de toekomst een stuk makkelijker om een gelijkaardige activiteit te organiseren. Minimum 2 kernleden volgen de vergaderingen van de jeugdraad.

1.3. Leden

Jongeren vanaf 16 (of het jaar waarin ze 16 worden) jaar die graag van alle activiteiten willen meegenieten zijn welkom. Enkel jongeren die reeds 16 jaar zijn, kunnen alcohol consumeren met uitzondering van sterke drank. Sommige activiteiten zijn enkel toegankelijk voor leden. Door lid te worden van JeTi kan je genieten van onbepaalde kortingen op activiteiten of krijg je voorrang op inschrijvingen van een activiteit met een limiet op het aantal inschrijvingen.

1.4. Actieve leden

Dit zijn jongeren die lid zijn van JeTi en die graag eens op een activiteit helpen tappen. Als ze eens getapt hebben, worden ze op het jaarlijkse helpersfeestje van JeTi uitgenodigd.

1.5. Bezoekers

De meeste activiteiten van JeTi zijn toegankelijk voor alle bezoekers. Een beperkt aantal activiteiten zal enkel voor leden georganiseerd worden.

 

2. Algemene bepalingen i.v.m. de omgeving en het lokaal

Van iedereen, zowel leden als niet-leden, die het jeugdhuis JeTi betreedt, wordt verwacht dat zij onder alle omstandigheden, de sfeer en de opvattingen eigen aan het jeugdhuis respecteren.

2.1. Fietsen en voertuigen

Fietsen en voertuigen dienen op de voorziene plaatsen gestald te worden. Ze mogen geen nooduitgangen blokkeren en dienen op simpel verzoek van de kern verplaatst te worden.

2.2. Toegankelijke ruimtes

Het jeugdhuis JeTi bestaat uit toegankelijke en private ruimtes. Het sanitair, de centrale ruimte en alle voorziene doorgangen naar deze ruimtes zijn publiek toegankelijk. Private ruimtes zijn enkel toegankelijk voor de kern en het bestuur. Uitzonderingen zijn mogelijk mits toestemming van de kern of het bestuur.

2.3. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten, tenzij deze een hulpverlenende functie uitoefenen.

2.4. Veiligheid

Iedereen is verantwoordelijk voor de veiligheid van JeTi en zijn bezoekers. De kern en het bestuur zullen hierin een voorbeeldrol dragen.

JeTi is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.

2.5. Respect

Alle personen die het jeugdhuis JeTi betreden, zowel leden als niet-leden, moeten de reglementen respecteren en onderschrijven onvoorwaardelijk het huishoudelijk reglement van de vzw JeTi. Alle bezoekers dienen respect te hebben voor de waarden en normen waarvoor JeTi staat. Ook dient iedereen respect te tonen voor het materiaal van JeTi, de buren, het lokaal en de omgeving.

2.6. Verloren voorwerpen

Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. JeTi kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

3. Openingsuren

JeTi is elke vrijdag (tenzij anders aangegeven op onze facebookpagina) open van 20 uur tot ongeveer 3 uur. Van 20 uur tot 21 uur is het happy hour, je krijgt dus 2 drankjes voor de prijs van 1. Dit happy hour telt enkel wanneer JeTi open is als café.
Voor elke activiteit die JeTi organiseert, zal het beginuur meegedeeld worden via onze website, mail, flyer, poster, … . De activiteiten zullen omstreeks 03.00 uur eindigen tenzij de activiteit andere sluitingsuren vereist.

4. Privacy

Tijdens onze evenementen zowel binnen als buiten het jeugdhuis zelf worden vaak foto’s of ander beeldmateriaal genomen door kernleden van JeTi vzw of personen in opdracht van JeTi vzw. Door aanwezig te zijn in het jeugdhuis of op een door ons georganiseerd evenement, geef je je toestemming om foto’s of ander beeldmateriaal te staan en dat deze online mogen. Deze foto’s en ander beeldmateriaal komen te staan op onze Facebookpagina. Sta je op een foto of ander beeldmateriaal en wil je dit liever niet? Stuur dan een mail naar jeugdtielen@gmail.com of stuur een privébericht naar onze Facebookpagina en geef hierin duidelijk aan over welke foto het gaat en waarom je deze liever niet online hebt.

Wanneer je lid wordt van JeTi vzw, vragen we een aantal persoonsgegevens. We bewaren je naam, adres en woonplaats, maar ook je geboortedatum. De geboortedatum van onze leden houden we bij om op je verjaardag een attentie te kunnen geven. JeTi vzw garandeert dat deze gegevens worden op een velige manier verwerkt worden. 

5. Openhouden

 • Om het jeugdhuis open te houden, moet je behoren tot het bestuur of tot de kern. Toegetreden leden mogen, mits toestemming van het bestuur, helpen op een activiteit.
 • De persoon die openhoudt is verantwoordelijk voor het materiaal aan de bar evenals het geld in de kas. Bij sluiting wordt de kassa geledigd en verwerkt op de manier afgesproken met het bestuur.
 • De barman/-vrouw moet alcoholische dranken weigeren aan personen die duidelijk in dronken toestand zijn of aan jongeren onder de 16 jaar.
 • Het bestuur of de kern kunnen de toegang tot het jeugdhuis weigeren aan personen die duidelijk in dronken toestand verkeren of personen die onrust zaaien.
 • Er wordt geen gratis drank weggegeven, tenzij het bestuur hier toelating voor geeft (bijvoorbeeld de laatste is van het huis).
 • Er komen geen onbevoegden achter de toog.
 • De kern ziet erop toe dat de bezoekers niet met drank naar buiten gaan. Zij vervullen hierin een voorbeeldrol.
 • Er is een opkuislijst opgesteld. Deze dient zo goed mogelijk gevolgd te worden.
 • De verantwoordelijke zorgt dat het jeugdhuis proper wordt achtergelaten en dat alles goed afgesloten is bij vertrek.
 • De verantwoordelijke van een activiteit dient binnen de 14 dagen een activiteitenverslag in van zijn/haar georganiseerde activiteit.

 

6. Discobar/computer

 • Enkel bestuursleden, de kern/actieve leden die het jeugdhuis openhouden en zij die toelating kregen van het bestuur, mogen de discobar of computer bedienen. Er staan maximaal 2 personen achter de discobar.
 • Van de DJ wordt verwacht dat hij de installatie correct bedient, enige kennis heeft van een muziekinstallatie en de cd’s op hun plaats terugzet.
 • De discobar wordt niet uitgeleend of verhuurd.

 

7. Tent

 • Wordt niet uitgeleend of verhuurd.

 

8. Onregelmatigheden en sancties

Indien de tuchthandhaving geen geweld vereist mag deze door de kern bewerkstelligd worden. Indien er wel geweld noodzakelijk is zullen de bevoegde wettelijke instanties hiervoor gecontacteerd worden.

8.1. Onregelmatigheden

 • Daden die strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of het huishoudelijk reglement van jeugdhuis JeTi.
 • Frauduleuze praktijken zoals verduistering en/of diefstal van geld of goederen.
 • Illegale praktijken zoals het verhandelen, het bezit, het aanzetten tot gebruik of het gebruik van de door de Belgische wetgeving verboden middelen zoals verdovende middelen e.d. in en in de omgeving van jeugdhuis JeTi.
 • Moedwillig schade berokkenen aan personen en/of zaken eigen aan het jeugdhuis of zijn bezoekers.
 • Openbare dronkenschap
 • Roken in het jeugdhuis. Rokers kunnen buiten op de daarvoor voorziene plaatsen roken en hun peuken in de asbak achtelaten.
 • Duidelijke tekenen vertonen van onder invloed zijn van verdovende middelen.
 • Agressief gedrag of het uitlokken van ruzies
 • Weigeren genuttigde dranken te betalen.
 • Iemand bewust aanzetten tot alcoholmisbruik
 • Exhibitionisme
 • Seks in het jeugdhuis JeTi
 • Discriminatie
 • Eigen drank meebrengen
 • Geluidsoverlast in en rond het jeugdhuis JeTi
 • Sluiksorten in de omgeving van jeugdhuis JeTi

8.2. Sancties

Volgende sancties kunnen genomen worden bij eventueel geweld, openbaar dronkenschap, onregelmatigheden,…

 • Een verwittiging
 • Een tijdelijke ontzegging van de toegang tot het jeugdhuis JeTi.
 • Lidmaatschap intrekken
 • Een definitieve ontzegging van de toegang tot het jeugdhuis JeTi.
 • Het betalen van een schadevergoeding in geld of natura. Het bedrag moet binnen de 30 dagen, vanaf de dag dat het bedrag van de vergoeding werd bepaald, betaald worden. Indien dit niet wordt gedaan binnen deze periode, wordt de persoon belast tot het betalen van de som en de toegang tot het jeugdhuis JeTi geweigerd, tot de dag dat het bedrag betaald wordt.
 • Een alternatieve straf bepaald door het bestuur en de kern. Dit kan enkel als de persoon/personen in kwestie ermee akkoord gaan. Zoniet wordt er een andere sanctie opgelegd.
 • Klacht indienen bij de lokale of federale politie
 • Enkel voor bestuurs- of kernleden: ontslag uit het bestuur of kern en de ontheffing uit zijn of haar functie.
 • Een combinatie van voorgaande sancties

De strafbepaling wordt door het bestuur en de kern bepaald, indien nodig na stemming en is onherroepelijk. Deze wordt bij elke vergadering geëvalueerd. De persoon in kwestie mag zijn/haar versie verkondigen op de bestuursvergadering. Bij afwezigheid wordt er vanuit gegaan dat er van dit recht wordt afgezien. De desbetreffende persoon wordt van de beslissing op de hoogte gebracht door de voorzitter. De sanctie treedt in werking vanaf de eerste dag van de uitspraak.

Indien bij afwezigheid de persoon verzaakt aan de opgelegde sanctie, wordt zijn sanctie met één maand verlengd en wordt er klacht neergelegd bij de lokale of federale politie.

8.3. Onregelmatigheden en de opgelegde sanctie

 • Roken is volstrekt verboden in het jeugdhuis JeTi. Bij het meermaals negeren van verwittigingen is men verplicht het jeugdhuis JeTi te verlaten.
 • Indien nodig kan het jeugdhuis JeTi de politie verwittigen bij agressiviteit of uitlokking tot geweld.
 • Het bezit, gebruik en/of verhandelen van illegale verdovende middelen is niet toegelaten in het jeugdhuis JeTi. Als men zich hier niet aan houdt, volgt er een onmiddellijke verwijdering uit het jeugdhuis JeTi.
 • Bij uitblijving van betaling wordt men onmiddellijk verwijderd uit het jeugdhuis.
 • Het bezit van wapens is strikt verboden. Een onmiddellijke verwijdering volgt en de politie wordt meteen verwittigd.
 • Bij diefstal wordt de politie meteen verwittigd en een klacht wordt ingediend.

Het bestuur beschikt over het recht reglementeringen te wijzigen of uitzonderingen op de regel te maken met overleg en toestemming van de werkende leden indien dit nodig geacht wordt.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.